Rikshospitalet droppet uavhengig kontroll av sprinkleranlegg

 
Rikshospitalet droppet uavhengig kontroll av sprinkleranleggBildet: Rikshospitalet er en del av Oslo Universitetssykehus. Foto: Kjetil Lenes / Wikimedia
Brennaktuelt.no har fått kjennskap til at det ikke er gjennomført uavhengig kontroll av sprinkleranleggene på Rikshospitalet i Oslo.

- Sykehuset har ikke vært lette å få i tale, og de tilbakemeldingene vi har fått kan tyde på at de ikke har full oversikt over kravene i regelverket, skriver brennaktuelt.no

Denne saken begynte med at Brennaktuelt fikk tips om at det var få kontrollrapporter fra sprinkleranleggene til Oslo Universitetssykehus (OUS) som ligger i forsikringsselskapenes database over sprinklerkontroller – ESS (Elektronisk sprinklersystem, red.anm). Det finnes rapporter fra Aker sykehus og Ullevål sykehus, men de er gamle fra henholdsvis 2009 og 2014. Fra Rikshospitalet finnes det ingen kontrollrapporter i ESS.

Det er ikke noe krav om at man skal få gjennomført en FG-kontroll, og at kontrollrapporten skal legges inn i ESS. Dette er likevel en såpass innarbeidet ordning at Brennaktuelt tok kontakt med Oslo Universitetssykehus (OUS) tidligere i vår, og ba om en kommentar på om de har hatt uavhengig kontroll av sprinkleranleggene sine utenom FG-ordningen. Innledningsvis fikk  følgende svar på e-post fra Kommunikasjonsavdelingen:
- Vi kontrollerer våre anlegg ukentlig, og gjennomfører årlig service i henhold til leverandørens anvisning og NS 12845.

Krav om årlig kontroll

I henhold til Brannvernloven med forskrift i § 5 og NS-EN 12845 for automatiske sprinklersystemer, er det krav om at sprinkleranleggene skal ha årlig kontroll for å sjekke at de vil fungere som de skal om det skulle oppstå en brann. Selv om det ikke står eksplisitt i forskrift om brannforebygging at kontroll skal gjennomføres årlig, så henviser den med veiledning til plan- og bygningsloven med forskrifter, standarder og leverandørens anvisinger. I kapittel 21 i standarden NS 12845 står det at det skal være årlig kontroll:

21 Tredjepartskontroll: Sprinkleranlegget skal kontrolleres av tredjepart minst en gang i året. Kontrollrapporten skal vise om systemet samsvarer med denne standarden med hensyn til vedlikehold, drift og ytelse i forhold til aktuell risiko. En avviksrapport skal utferdiges. Myndighetene stiller også krav om at eier skal kunne legge frem dokumentasjon på at sprinkleranleggene fungerer, eventuelt hvilke avvik som er avdekket og en plan på lukking av dem.

FG-kontroll

I tillegg til lovverket, har forsikringsselskapene utarbeidet sitt eget FG-regelverk som også krever årlig uavhengig kontroll av sprinkleranleggene foretatt av sertifisert kontrollør. Forsikringsselskapene har en egeninteresse i å vite om risiko i sine bygg, ved blant annet fastsettelsen av den årlige prisen som forsikringen koster. Brennaktuelt har fått bekreftet at OUS er ikke selvassurandør. Dermed har de et forhold til et forsikringsselskap som medfører krav om uavhengig førstegangskontroll i henhold til krav i FG-regelverket.
Som tidligere nevnt er det ikke krav i regelverket om at man skal ha FG-kontroll av sprinkleranlegget, men det er altså krav om at sprinkleranlegget skal ha årlig kontroll med uavhengig kontrollør. FG-ordningen er imidlertid en godt innarbeidet ordning som vil sikre at den uavhengige kontrollen både omfatter det den skal og blir utført på den måten den skal. Finans Norge har i lang tid jobbet med å forbedre FG-kontrollen. FG har i dag den eneste organiserte ordning på dette området, som sammen med formal utdanning og praksis skal sikre at den lovpålagte oppgaven blir utført.

Ettersyn og vedlikehold er ikke uavhengig kontroll

Brennaktuelt informerte OUS at ukentlig ettersyn og årlig vedlikehold (kalt service av OUS) ikke er godt nok for å oppfylle kravene i forskriften. En årlig kontroll skal både kontrollere at anlegget oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket, og at sprinkleranleggene fungerer hver for seg og sammen med andre sikkerhetsinstallasjoner i bygget som brannalarmanlegg og lignende. Dette krever at kontrolløren har omfattende kunnskap om lover, forskrifter, standarder og brannteknisk forståelse. I etterkant av Brennaktuelts opprinnelige henvendelse til OUS, kom en ny e-post fra Kommunikasjonsavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, hvor det står at de nå skal ta en gjennomgang av rutinene sine for å sjekke om de er i samsvar med lover, forskrifter og FG-regelverket.

Vedlikeholdsrapport, ikke kontrollrapport

I og med at budskapene fra OUS har vært litt forskjellige i forhold til hva de har fått gjennomført av kontroller på sprinkleranleggene sine, ba Brennaktuelt om å få tilsendt siste kontrollrapport av sprinkleranlegget ved Rikshospitalet. Brennaktuelt sendte rapporten til flere sprinklereksperter i miljøet, og samtlige sier at dette er en vedlikeholdsrapport, og ikke en kontrollrapport. Brennaktuelt snakket også med flere av dem om hva dette betyr for brannsikkerheten på sykehuset, blant annet Anders Sandmæl og Arnstein Fedøy. Anders Sandmæl er daglig leder av Dokumentert AS og Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell.

- Hva innebærer det i praksis for brannsikkerheten at OUS ikke har sørget for uavhengig kontroll av anleggene sine?

- Det som er tydelig er at de ikke kan dokumentere om sprinkleranlegget har den nødvendige funksjon eller det er avvik som påvirker funksjonen i deler av byggene. De som bruker et bygg eller foretar endringer/ombygninger tenker ikke på hvilke konsekvenser dette kan ha for sprinkleranlegget. Derfor er kontrollen viktig, for den skal avdekke dette før de kan få en konsekvens, sier Anders Sandmæl.

- Hvorfor er ikke ukentlig egenkontroll og ettersyn og vedlikehold utført av leverandør av anlegget godt nok?

- Driftspersonell som utfører ettersyn og er i bygget gjennom året, har en meget viktig funksjon. De vil sikre at sprinkleranlegget er i drift, det er normal funksjon og at signaler fungerer som forutsatt. Vedlikehold skal sikre at ventilene har riktig funksjon, men sier ikke noe om noe annet. Det kan sammenlignes med service på en bil i forhold til en EU-kontroll. FG-kontroll/uavhengig kontroll er sprinkleranlegget sin EU-kontroll, og uten denne har eier en risiko og ansvar som alltid avdekkes etter en skade/brann. Sprinklerkontroll er en plikt, men også en billig forsikring for eier for å dokumentere at sprinkleranlegget har riktig funksjon og avdekke avvik i funksjon og dokumentasjon, sier Anders Sandmæl.

- Er det forsvarlig å ha drift i et stort sykehus som ikke har fått utført uavhengig tredjepartskontroll av sprinkleranlegget?

- Det blir for dramatisk å si nei, men det er heller ingen dokumentasjon som gir grunnlag for å si ja. Kontroller avdekker avvik. Uten kontrollrapporter er det ikke mulig å si noe om de mulige konsekvensene av avvikene, sier Anders Sandmæl.

Bildet: Anders Sandmæl. Foto: Synnøve Haram

Arnstein Fedøy er daglig leder av Slokkesystemer AS og styremedlem i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO). Fedøy har også skrevet en masteroppgave om påliteligheten på slokkesystemer, og har gitt ut en internasjonal bok om dette emnet.

- Hva betyr det for sikkerheten at OUS ikke har fått gjennomført uavhengig kontroll av sprinkleranleggene sine?

- På generelt grunnlag kan vi si at så lenge det ikke har vært fortatt en kontroll, så har eier, bruker og samfunnet ingen ide om hvilken tilstand aktuell sikkerhetsinstallasjon har. Der det ikke har vært kontroll, er det likevel blitt avdekket at sikkerhetsnivået er langt under det nivået som samfunnet forventer og krever. I tillegg til at det ikke er noe systematisk arbeid med å finne og lukke avvik. Det betyr at internkontrollforskriften ikke er overholdt, sier Arnstein Fedøy.

- Hvorfor er ikke ukentlig ettersyn og vedlikehold på sprinkleranlegget godt nok?

- Ettersynet er hovedsakelig et minimumsarbeid for å avdekke at to sentrale funksjoner til sprinkleranlegget fungerer. Dette er at det gir alarm ved utløst anlegg og at ikke forurenset vann fra sprinkleranlegget kommer tilbake i drikkevannet. Vedlikeholdet skal sørge for at alle mekaniske/elektriske deler i anlegget blir inspisert, rengjort, smurt, byttet ved behov og så videre, slik at de fungerer etter hensikten. En uavhengig kontroll skal avdekke om anlegget er bygget i henhold til valgt standard. Med andre ord om det fungerer individuelt og sammen med andre sikkerhetsinstallasjoner som for eksempel brannalarm, og om det oppfyller kravene som er nedfelt gjennom plan- og bygningsloven med forskrifter - det som kalles forutsatt brannsikkerhet for bygget. I tillegg vil en god kontrollør også kunne avdekke om vedlikeholdet er utført som krevet, sier Arnstein Fedøy.

- Er du overrasket over at en så stor institusjon som OUS ser ut til ikke å være klar over kravene?

- Nei. Selv om mitt inntrykk er at det er enn større andel av de offentlige intuisjoner kontra de private som har avtale på årlig kontroll, så er det også mitt inntrykk at det offentlige er langt tregere med å lukke avvikene. Jeg er heller ikke overrasket over at man ikke kjenner sentrale definisjoner om hva ettersyn, vedlikehold og kontroll betyr, sier Arnstein Fedøy.

- Er det forsvarlig å ha drift i et stort sykehus som aldri har fått utført uavhengig kontroll av sprinkleranlegget?

- Selvsagt ikke. Men dessverre får brudd på brannvernloven sjelden konsekvenser for virksomheten, sier Fedøy.

Bildet: Arnstein Fedøy. 

Ikke fått respons fra OUS
Etter at Brennaktuelt fikk tilsendt vedlikeholdsrapporten fra OUS har man i flere omganger forsøkt å få en ny kommentar fra OUS. Utover e-posten om at de skulle ta en gjennomgang av rutinene sine for å sjekke om de er i samsvar med lover, forskrifter og FG-regelverket, har Brennaktuelt ikke lyktes med å få kontakt med dem.

Kilde: brennaktuelt.no / Synnøve Haram

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår