Slik beskytter du deg mot korrupsjon

 
Slik beskytter du deg mot korrupsjonBildet: Advokat Erling Grimstad understreker at økonomisk kriminalitet er forbundet med høy risiko og strenge straffer. (Foto: Ilja C. Hendel)
Korrupsjon er en alvorlig forbrytelse som kan ha store konsekvenser for både enkeltpersoner og virksomheter, også innen bygg- og anleggsbransjen. En av Norges ledende eksperter på økonomisk kriminalitet fremhever særlig viktigheten av effektive forebyggende tiltak.

Advokat Erling Grimstad har bakgrunn som etterforsker i politiet, som leder og førstestatsadvokat i Økokrim, og har mer enn 20 års erfaring i arbeid mot økonomisk kriminalitet. I dag leder han et advokatfirma som har spesialisert seg innen gransking og forebygging av ulike former for økonomisk kriminalitet.

- I min tid i Økokrim så jeg at det var mange virksomheter som hadde behov for kunnskap om og forebyggende tiltak mot økonomisk kriminalitet, og kanskje spesielt mot korrupsjon, forklarer Grimstad og fortsetter:

- Det vi gjør i vårt firma er å granske eller undersøke mistanke om korrupsjon eller andre saker som ligger inn under økonomisk kriminalitet eller kritikkverdige forhold. I tillegg bistår vi virksomheter med å lage såkalte antikorrupsjonsprogram. Innholdet i disse programmene har veldig mange elementer i seg fra ISO 37001 som kom i 2016. Dette er en internasjonal standard for antikorrupsjonssystemer som gir retningslinjer for å etablere, implementere, vedlikeholde og forbedre et styringssystem for antikorrupsjon.

Korrupsjonssaker i Norge

Med sin bakgrunn fra politi og påtalemyndighet har Grimstad vært involvert i flere store korrupsjonssaker i Norge, inkludert vannverkssaken på Romerike tidlig på 2000-tallet. Grimstad forteller:

- Vannverket og renseanlegget på Romerike, som begge var 100 % kommunalt eide selskaper, lot i mange år ikke leverandører slippe til uten at de betalte bestikkelser. Flere personer ble dømt i straffesaken der daglig leder ble dømt til fengsel i syv år og seks måneder for omfattende korrupsjonshandlinger.  

- Dette er fortsatt en av de mest omfattende korrupsjonssakene i Norge, og et eksempel på hvordan korrupsjon innenfor entreprise foregår. En av de største entreprenørene i Norge som var involvert i saken, opererte som en slags bank eller mellomstasjon for vannverkssjefen og overfakturerte eller feilfakturerte vannverket og renseanlegget med betydelige beløp. Entreprenøren ble dømt til å betale en bot på tre millioner kroner.

Grimstad beskriver hvordan vannverkssjefen instruerte entreprenøren til å betale fakturaer fra underleverandører uten å undersøke hva leveransene gjaldt. Dette ga vannverkssjefen mulighet til å tappe penger fra vannverket og renseanlegget via entreprenørselskapet.

- Det er ofte et element av feilfakturering eller overfakturering fra entreprenør til oppdragsgiver i korrupsjonssaker. Bestikkelser som blir betalt til den som sørger for at entreprenøren får kontrakten, finansieres gjennom feilfakturering/overfakturering. 

Risiko og straff

Grimstad understreker at risikoen ved økonomisk kriminalitet er høy. Ved mistanke om korrupsjon har norsk politi anledning til å benytte utradisjonelle etterforskningsmetoder, slik som hemmelig avlytting eller skjult ransaking. Dette er de samme «verktøyene» politiet har mulighet til å benytte i kampen mot organisert kriminalitet.

- Hvis for eksempel et bygg- og anleggsfirma som konkurrerer om et større oppdrag, bruker ulovlig påvirkningshandel, smøring eller bestikkelser som et middel til å skaffe oppdraget, så er dette straffbart. Det kan føre til tiltale og domfellelse, samt et foretaksansvar som kan ende med en strafferettslig bot for selskapet, poengterer Grimstad.

Konsekvenser av korrupsjon

Det er flere negative konsekvenser av korrupsjon, dersom det avsløres. Erstatningskravene ved korrupsjon kan bli store og true foretakets eksistens.  

- Hvis det oppdages at en leverandør har fått tildelt en kontrakt innenfor bygg og anlegg, er det risiko for at kontrakten kan anses for å være ugyldig. Det kan oppstå et erstatningskrav fra andre konkurrerende entreprenører som følge av at kontrakten ikke ble tildelt dem i stedet for til entreprenøren som bestakk oppdragsgiveren, opplyser Grimstad og fortsetter:

- Enkeltpersoner i foretaket som har benyttet bestikkelse for å oppnå kontrakter, kan straffes, i tillegg til at foretaket kan få bot for korrupsjon. I flere korrupsjonssaker er det gitt lenge fengselsstraffer; korrupsjon er det lovbruddet innen økonomisk kriminalitet som har den høyeste strafferammen.

Sertifisering kan gi beskyttelse

Et foretak kan aldri være sikker på at alle ansatte følger lover og regler og ikke benytter bestikkelse korrupsjon for å oppnå kontrakter, selv om etiske retningslinjer forbyr slik forretningspraksis.

- Et viktig forsvarsverk mot foretaksstraff er derfor å dokumentere at foretaket har etablert et godt antikorrupsjonsprogram. Sertifisering etter ISO 37001 kan være et viktig tiltak for å demonstrere at foretaket har tatt skritt for å beskytte seg mot korrupsjon, sier Grimstad.

Etablering av antikorrupsjonsprogram kan også beskytte foretaket mot erstatningskrav etter skadeserstatningslovens paragraf 1-6. Gjennom en ISO 37001-sertifisering kan foretaket demonstrere at det er gjennomført relevante tiltak for å beskytte foretaket mot korrupsjon.

- Selv om ISO 37001-sertifisering ikke gir noen garanti, kan det altså beskytte foretaket mot straff og erstatningskrav. Det kan også gi et tydelig signal til både interne og eksterne interessenter om at virksomheten ikke aksepterer korrupsjon. For eiere, styret og selskapets egne interesser, er det å sertifisere seg etter denne standarden et viktig skritt i retning av et mer transparent og ansvarlig forretningspraksis, uttaler Grimstad.

Les mer om sertifisering mot antikorrupsjon her.

Forebyggende tiltak mot korrupsjon

Grimstad har lang erfaring i å rådgi bedrifter om hvordan de kan beskytte seg mot korrupsjon.

- Det første tiltaket er å utføre en risikovurdering knyttet til korrupsjonsrisikoen. Dette innebærer å identifisere potensielle trusler og sårbarheter. Det å finne ut hvor virksomheten er mest sårbar, gjør ledelsen i stand til å prioritere ressursene i det forebyggende arbeidet der innsatsen gjør størst nytte, poengterer Grimstad.

- Styret har en sentral rolle i forebygging av korrupsjon. Det er styret som må initiere gode tiltak, be om risikovurdering, og gå gjennom risikovurderingen. Styret bør også be om oppdaterte forretningsetiske retningslinjer, sier Grimstad.

Grimstad oppgir videre at risikoen for korrupsjon i et foretak, først og fremst er knyttet til anskaffelser.

- Det er viktig å ha kontroll med underleverandørene. De som sitter i en innkjøpsrolle og en tilbuds-/salgsrolle har ofte behov for tydelig og god opplæring for å vite om farene og hva som forventes av dem.

Grimstad påpeker at de fleste korrupsjonssaker starter som varslingssaker. Han utdyper:

- Internasjonale undersøkelser viser at korrupsjon og enkelte andre former for økonomisk kriminalitet først og fremst oppdages gjennom varsling. Nær 50 % av korrupsjonssakene oppdages initialt gjennom varsling (whistleblowing). Et godt tiltak er derfor å sørge for at foretaket har gode varslingsrutiner og at mistanke om korrupsjon undersøkes og følges opp.

- Et annet tiltak er å ha policy og rutiner på plass. Dette inkluderer forretningsetiske regler som er tydelige og tilpasset foretaket, sier Grimstad.

Advokatfirmaet Erling Grimstad holder til i Forskningsparken i Oslo og leverer tjenester innen gransking og compliance. De  gjennomfører undersøkelser ved mistanke om kritikkverdige forhold, og bistår med compliancetjenester og beskyttelsestiltak innen anti-hvitvasking, anti-korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Firmaet produserer også Økrimpodden, en podcast som skal spre kunnskap om økonomisk kriminalitet.

KILDE: KIWA.no

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår