Byggfakta`s retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Byggfakta Docu AS respekterer ditt personvern og retten til å ha kontroll over dine personopplysninger. Vi kommer til å være åpne om hvilken informasjon vi samler inn og hvorfor, og vi kommer til å beskytte den på en så sikker måte som mulig.

I Byggfakta`s erklæring beskrives det hvilke opplysninger vi samler inn, for hvilket formål de samles inn, på hvilken måte du kan ha kontroll over dine egne personopplysninger, og hvordan du kan kontakte oss. Denne personvernerklæringen gjelder når du bruker nettsider, apper og tjenester som inngår under en app eller på et nettsted som administreres av foretaket. Foretaket er behandlingsansvarlig i samsvar med disse vilkårene og har ansvaret for at behandling skjer ifølge gjeldende lovgivning.


Erklæring om cookies


For å være tydelige og forenkle forståelsen for deg har vi delt opp erklæringen i to deler avhengig av hvilken relasjon du har til oss, og hvilken målgruppe du tilhører:

Les først et kort sammendrag under respektive del, og deretter kan du lese mer detaljert om den/de delene i policyen som passer best på deg.

1) Her kan du se et sammendrag over vår informasjonsinnsamling under navnet «ByggeNorge».

Hvilke personopplysninger vi samler inn i vår stadig pågående markedsundersøkelse om byggeprosjekter og prosjektmarkedet samt hvordan og hvorfor.

Kort sammenfatning

 • Vi samler inn personopplysninger med stor bransjenytte som berettiget interesse.
 • Men ingen følsomme personopplysninger, bare personopplysninger om personene i egenskap av deres funksjoner/yrkesroller i foretak som på en eller annen måte er involvert i byggeprosjekt.
 • Vi samlar in personuppgifter bland annat i syften för att möjliggöra kvalitetssäkring av projektinformation, marknadsföring av och informationsspridning om byggprojekt, t ex. planer, anbud och upphandlingar på projekt, för att möjliggöra byggstatistik, utbyte av erfarenheter, referensprojekt, för att möjliggöra kontakter via köpare och säljare, samt för att möjliggöra marknadskommunikation, marknadsföring, produktinformation, branschnyheter, erbjudanden, rekrytering, enkäter, undersökningar eller forskning. Slutligen kan tredje part (vår kund eller partner) även vara en myndighet och i de fallen samlas personuppgifterna in i syfte att hjälpa dem i sin myndighetsutövning.
 • Vi sparar vissa personuppgifter i nordens största databas för byggprojekt och relaterade företag och beslutsfattare
 • Vi samler inn personopplysninger blant annet for det formål å muliggjøre kvalitetssikring av prosjektinformasjon, markedsføring av og informasjonsspredning om byggeprosjekt, f.eks. planer, tilbud og anbud på prosjekter, for å muliggjøre byggestatistikk, utveksling av erfaringer, referanseprosjekter, for å muliggjøre kontakter via kjøper og selger, samt for å muliggjøre markedskommunikasjon, markedsføring, produktinformasjon, bransjenyheter, tilbud, rekruttering, spørreundersøkelser, undersøkelser eller forskning innen b2b. Til slutt kan tredjepart (vår kunde eller partner) også være en myndighet, og i de tilfeller samles personopplysningene inn med det formål å hjelpe dem i deres myndighetsutøvelse.
 • Vi lagrer visse personopplysninger i Nordens største database for byggeprosjekter og relaterte foretak og beslutningstakere.
 • Vi lagrer visse personopplysninger om beslutningstaker hos foretak som vi vurderer å være relevante aktører med bransjenytte (kunder, prospekter, partnere) i CRM-system.
 • Våre kunder er selv behandlingsansvarlige for sin egen behandling av de personopplysninger de eventuelt leverer via våre tjenester, men de skal behandle personopplysningene i samsvar med de formål som beskrives i vår erklæring.
 • En viss profilering kan også gjøres innenfor rammene for samme formål som beskrives i erklæringen.

2. For deg som er eller har vært kunde, som har vært eller som etter vår mening burde være interessert i våre opplysninger og tjenester.

Her kan ses en sammenfatning over hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan og hvorfor. Du får også svar på hva som skjer på nettstedet i løpet av besøket ditt hos oss eller kommer i kontakt med oss på andre måter:

 • Vi samler inn personopplysninger for å utføre bestillinger av tjenester samt med din og byggebransjens nytte som berettiget interesse.
 • Men ingen følsomme personopplysninger, bare personopplysninger om personer i egenskap av deres funksjoner/yrkesroller, f.eks.. administrerende direktør, eier eller annen ledende stilling samt andre stillinger innen salgs-, markeds-, produkt-, beslutningstøtte-, analyse-, HR-avdelinger osv., i foretak som på en eller annen måte er eller burde være interessert i byggeprosjektmarkedet og/eller aktører på dette markedet.
 • Vi sporer nettaktiviteten og kan komme til å bruke den i markedsformål.
 • Vi samler inn personopplysninger ved særlige tilfeller til formål for markedskommunikasjon, produktinformasjon og kundekommunikasjon.
 • Vi behandler angitte personopplysninger ved å legge dem inn i integrerte systemer, f.eks. CRM-system.
 • Vi lagrer personopplysninger i vårt system for markedsanalyse.
 • Vi utfører automatisk profilering basert på nettaktivitet, og din profil kan brukes for markedsformål.

Informasjon som kan gis ut

Foruten at informasjon ifølge ovenstående beskrevne formål kan overdras til tredjepart, f.eks. foretakskunder og partnere, finnes også andre tilfeller der vi kan dele informasjon med andre foretak som behandler data på våre vegne for at vi skal kunne utføre våre tjenester, f.eks. analyse, distribusjon eller andre tjenester for å opprettholde og anvende våre brukervilkår og leveringsvilkår. Ved all håndtering av personopplysninger iakttas imidlertid alltid høy sikkerhet og fortrolighet.

Foretaket samarbeider bare med partnere som behandler personopplysninger innenfor EU/EØS eller med bedrifter som opprettholder samme sikkerhetsnivå som GDPR foreskriver.

Om informasjonskapsler

Når du bruker vårt nettsted eller våre apper, kan det hende at personopplysninger samles inn via for eksempel informasjonskapsler. Dette gjøres imidlertid bare via et separat samtykke. Hvis din nettleser (eller annet tilsvarende utstyr ved anrop av et nettsted) er innstilt til å tillate informasjonskapsler når du besøker nettstedet, anses du å ha gitt ditt samtykke til slik bruk. Da lagres informasjonen om bruken og hvilke sider som besøkes. Det kan være teknisk informasjon om din enhet og Internett-tilkobling som operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikatorer. Ved besøk på våre nettsteder der våre tjenester leveres, kan det brukes forskjellige teknikker for å kjenne deg igjen med det formål å lære oss mer om våre brukere. Dette kan skje direkte eller gjennom bruk av teknologi fra tredjepart.

Rettslig grunnlag, lagring og sletting av personopplysninger

I og med at du gir opplysninger til foretaket, gir du din tillatelse til at foretaket registrerer og lagrer opplysninger om hvilken tjeneste du har kjøpt, og behandler de angitte personopplysningene for angitte formål. Som rettslig grunnlag for behandling kommer foretaket til å henvise til oppfylling av avtale, berettiget interesse eller samtykke. Hvis foretaket benytter seg av berettiget interesse som grunnlag, vil det bare bli gjort for de formål som er angitt i vår erklæring.

Legg merke til at du når som helst kan tilbakekalle ditt eventuelle samtykke ved å kontakte oss. Du finner kontaktopplysninger under overskriften Slik kontakter du oss.

Behandlingen skjer ifølge gjeldende lovgivning og innebærer at personopplsninger ikke oppbevares over en lengre tidsperiode enn det som er nødvendig med hensyn til formålene med behandlingen. Foretaket vil lagre dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss eller har en annen relasjon med oss i samsvar med de formål vi beskriver i vår erklæring.

Ifølge personvernforordningen skal vi angi i hvilken periode personopplysningene vil bli lagret, eller, hvis dette ikke er mulig, de kriterier som brukes for å fastslå denne perioden. I vår virksomhet er det ikke mulig å angi nøyaktig hvor lenge personopplysningene lagres, så vi beskriver i stedet kriteriene for vår virksomhet for å være så åpne og tydelige som mulig.

Når det gjelder beslutningstakere på byggeprosjekter som vi ifølge vår erklæring behandler i henhold til interesseavveining, lagres opplysningene så lenge personene er koblet til et byggeprosjekt. Byggeprosjekter kan i mange tilfeller være aktuelle i forskjellige faser over flere år, fra idé, planlegging, prosjektering, anbud, byggetid, renovering osv. frem til ferdigstilt prosjekt. Det er ikke uvanlig at det i enkelte prosjekter kan være snakk om alt fra noen år til mange år. Personene deltar ofte i flere prosjekter og jevnlig i nye prosjekter, og så lenge de er relevante for vår virksomhet, lagres disse personopplysningene og behandles i samsvar med de formål vi beskriver i vår erklæring.

Personopplysninger som gjelder kunder, tidligere kunder og potensielle kunder behandles på en lignende måte som har blitt beskrevet ovenfor. Dvs. så lenge de fortsatt jobber i bedriften og har en ledende rolle eller rolle innen salg, marked, analyse osv. og vi mener at de er relevante i samsvar med de formål vi beskriver i vår erklæring, lagres personopplysningene deres.

Beslutningstakerne som vi behandler personopplysningene til, kan selvsagt når som helst motsette seg bruk for markedsføringsformål, og vi tilbyr på forskjellige måter skreddersydde begrensninger i bruken. I vår løpende markedsundersøkelse av prosjektmarkedet og i vår løpende bearbeiding av de aktører som vi regner for å ha interesse av den informasjonen vi samler inn om prosjektmarkedet, oppdateres våre register fortløpende og vi får automatisk kjennskap til personer som slutter, bytter stilling, dør, osv. Rettelser av personopplysninger er en naturlig del av vårt arbeid siden vi regelmessig er i kontakt med bedrifter og de beslutningstakere som planlegger byggeprosjekter – og dem vi regner for å være interessert i disse planlagte byggeprosjektene.

Beslutningstakerne kommer etter hvert ofte igjen på nye byggeprosjekter, og for best å hjelpe dem som ikke vil nås av direkte markedsføring, anbefaler vi dem at vi lagrer personopplysningene deres også for å holde rede på at de ikke vil nås av direkte markedsføring i noen som helst form. Skulle vi slette dem helt, er sannsynligheten svært stor for at de legges inn i våre register igjen så snart de relateres til et nytt byggeprosjekt, og vi legger dem da inn (igjen) i samsvar med vår erklæring, ut fra interesseavveining, men da uten å vite at de ikke vil nås av direkte markedsføring. Vi håndterer kunder, tidligere kunder og potensielle kunder på en tilsvarende måte.

De som vil bli slettet, sletter vi så lenge vi ikke vurderer at det finnes noen berettiget grunn for behandlingen som veier tyngre enn den registreres integritetsinteresser. Er personopplysningene ikke lenger nødvendige for de formål de har blitt samlet inn for, slettes de selvsagt. I mange tilfeller velger de som innledningsvis kontaktet oss for å bli slettet, en eller annen form for skreddersydd begrensning av behandlingen av personopplysningene.

For f.eks.. forsknings- eller analyseformål kan også navn på beslutningstakere som har sluttet i bedrifter som har vært involvert i byggeprosjekter, bli lagret med et tillegg om at de akkurat har sluttet i bedriften. Kontaktopplysningene deres slettes, men navnene kan fortsatt finnes fordi det er av interesse for bransjen og de formål vi beskriver i erklæringen historisk å vite hvilke beslutningstakere som har vært involvert i hvilke prosjekter.

Også av hensyn til lovkrav, f.eks. den norske bokføringsloven, kan personopplysninger måtte lagres i samsvar med gjeldende lovgivning.

Ved all håndtering av personopplysninger ivaretas alltid høy sikkerhet og fortrolighet.

Dine rettigheter og valgl

Du har rettigheter når det gjelder personopplysningene dine, og du har mulighet til å påvirke din informasjon og hva som lagres. Foretaket kommer på eget eller kundens initiativ til å korrigere opplysninger som påvises å være feilaktige. Du kan også når som helst kreve at dine opplysninger slettes, eller at bruke av dem begrenses ved å kontakte oss (du finner kontaktveier under overskriften Slik kontakter du oss). Hvis du mener at dine rettigheter ikke respekteres av oss, kan du kontakte foretaket eller Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/ ).

Du kan når som helst avstå (helt eller delvis) fra å ta imot markedsføringskommunikasjon fra oss ved å kontakte oss eller ved å i e-post og SMS som vi sender deg. Du kan alltid kontakte vår kundetjeneste for å få hjelp å endre hva slags kommunikasjon du vil ha, eller takke nei til vår kommunikasjon.

*Vi erbjuder vad vi kallar skräddarsydda begränsningar – på dina villkor, enligt dina önskemål. Vi informerar också gärna om den nytta och de effekter dina val medför.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Byggfakta DOCU Sweden AB. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Kort om personvernforordningen

Personvernforordningen omtales iblant bare som forordningen. Forordningen trer i kraft 25. mai i 2018 og erstatter da tidligere norsk personopplysningslovgivning.
Det finnes flere grunner til at personvernforordningen innføres, men to av de fremste grunnene er:

Det finns flera anledningar till varför GDPR införs men två av de största anledningar är:

 • at privatpersoner vil ha (og skal få) mer kontroll over hvordan deres personopplysninger brukes
 • at EU vil gjøre det enklere for foretak å gjøre forretninger innenfor de europeiske grensene

Vi i Byggfakta Docu AS ser svært positivt på dette, og vi ser at det ligger i tråd med hva vi selv vil med vår virksomhet som nettopp vil gjøre det enklere for foretak og personer i foretak enklere og mer effektivt å kunne gjøre forretninger (og utveksle erfaringer osv.) med hverandre. Personer som jobber i foretak i byggesektoren skal dessuten både få mer nytte gjennom de personopplysningene de har hos oss og få mer kontroll over dem.

Statens offentlige utredning (SoU) mener videre at personvernforordningen ikke har som formål å påvirke den markedsføringen som skjer i dag. Kontaktopplysninger til beslutningstaker (b2b) er selvsagt personopplysninger, men bransjer som vår har gjennom interesseavveining større interesse av bransjenytte å oppfylle, enn vekten av å beskytte harmløse personopplysninger. Derimot krever foretaksregistre (b2b) selvsagt høy sikkerhet, korrekthet og transparens om de personopplysninger som behandles, og tydelighet rundt formål og rettigheter.

Lenker til andre nettsteder

I tilfelle vårt nettsted inneholder lenker til tredjeparts nettsteder, hjemmesider eller materiale publisert hos tredjepart er disse lenkene bare for informasjonsformål. Siden foretaket mangler kontroll over innholdet på disse nettstedene eller dets materiale, har vi derfor ikke ansvar for innholdet. Foretaket har heller ikke ansvar for skader eller tap som kan oppstå ved bruk av disse lenkene.

Slik kontakter du oss

For ytterligere informasjon om personopplysningshåndtering eller hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på:

Byggfakta Docu AS

Postboks 1024, 1510 Moss, org. nr. 946 158 070 MVA .

+ 47 69 91 24 00 , info@byggfakta.no.

Denne erklæringen gjelder fra og med 16. april 2018.

 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår