Graveskader for 800 millioner i året

 
Graveskader for 800 millioner i åretIllustrasjonsbilde. Foto: Odd Borgestrand
Den første samfunnsøkonomiske analyse av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen er nå klar, og viser at graveskadene koster 800 millioner kroner i året.

Av Odd Borgestrand
 

Hvert år forårsaker gravemaskiner 16.000 skader, der skader på tele- og fiberkabler er i flertall. Men også innen vann og avløp er det et betydelig antall, viser den ferske rapporten som Vista Analyse har utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hver graveskade koster i underkant av 50.000 kroner å reparere. Analysen er utarbeidet av Dag Morten Dalen, Anita Einarsdottir, Jens Furuholmen, Herman Ringdal, Veronica Strøm og Haakon Vennemo. Analyseselskapene har sett på kostnadene ved graveskader innen strøm, elektronisk kommunikasjon, vann- og avløp og fjernvarme.

Strømnettet
I rapporten heter det at det er ingen kilder som direkte kan gi det totale antallet graveskader som berører strømnettet. NVE har oversikt over antall registrerte feil i nettet som skyldes graving eller sprengning, tilsvarende de beregnede KILE-kostnadene. Dette antallet er ikke uttømmende, ettersom det vil være en rekke graveskader på strømnettet som ikke direkte berører kunden, hovedsakelig fordi kunden får strøm fra en annen ledningskonfigurasjon i det maskede nettet.

Geomatikk registrerte 440 graveskader som førte til brudd i strømledninger i grunnen i 2019. Disse skadene er frivillig meldt inn av entreprenører og/eller nettselskaper. Det det totale antallet graveskader som berører strømnettet ligger imidlertid rundt 800 for hele landet. Dette tallet avhenger av Vistas egne antagelser, og varierer fra i underkant av 500 til i overkant av 900 innenfor rimelige endringer i egne antagelser. De totale samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av graveskader på strømnettet anslås til omtrent 115 millioner kroner.

Elektronisk kommunikasjon
Elektronisk kommunikasjon (ekom) omfatter tele- og datakommunikasjon, og påvirker dagens samfunn betydelig. De siste årene har bruken av ekom økt betraktelig både i det private og offentlige. Samfunnskritiske funksjoner som f.eks. Forsvaret eller helsetjenester bygger på tilgang til elektronisk kommunikasjon og er viktig i krisesituasjoner, samt for befolkningens trygghet. Næringslivet og offentlige virksomheter er i stor grad avhengige av ekomtjenester for å levere sine tjenester. Den økende graden av digitalisering medfører en større avhengighet og sårbarhet knyttet til ekom. En graveskade som fører til et linjebrudd, kan gi omfattende konsekvenser for samfunnet ved bortfall av ekomtjenester. Geomatikk har i 2019 registrert 2 045 graveskader på ekom, men analyseselskapet mener det korrekte totalantallet ligger på 7 305 graveskader som rammer ekom årlig, hvorav 3 100 av større omfang. Sammen med korreksjon for usikkerhet gir dette en forventet totalkostnad for ekom på 348 millioner kr i 2019.

Vann og avløp
Det finnes ingen registre over skader som oppstår på vann- og avløpsledninger som følge av graving i grunnen. Eksperter analyseselskapet har snakket med, mener graveskader på vann- og avløpsledninger utgjør rundt fem prosent av alle graveskader som oppstår i løpet av året. Årsaken er først og fremt at vann- og avløpsledningene ligger dypest av alle typer infrastruktur i grunnen. Omtrent 4,6 millioner innbyggere er i dag tilknyttet kommunal vannforsyning. Av de 1 600 vannverkene er 1 100 kommunale, og 500 er mindre samvirkevannverk eller hyttevannverk. Det totale antall graveskader blir anslått til 3 800 graveskader. Det er et anslag på alle graveskadene som rammet vann og avløp i 2019. Basert på forholdsvis usikre tall blir den samfunnsøkonomiske kostnaden av graveskader på vann og avløp att til 38 millioner kr i året.

Fjernvarme
I rapporten understrekes det at fjernvarmenettet skiller seg fra annen infrastruktur ved at det fortsatt er i en etableringsfase. Mesteparten av nettet er utbygd de siste 20 årene, og i dag er fjernvarme tilgjengelig i 92 prosent av alle norske byer med mer enn 100 000 innbyggere. I flere av disse byene finnes det også kjølenett. Det er sjeldent brudd på fjernvarmeledninger, men når ulykken først oppstår er ringvirkningene ofte ganske store.

For 2019 er det anslått at det var 63 graveskader på fjernvarmeanlegget, hvorav 49 store og 14 små skader. Forventet verdi for de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene for graveskader på fjernvarme er anslått til 6 millioner kr årlig.

Ber ledningseiere ta større ansvar
Mye av tallmaterialet baserer seg på opplysninger fra Maskinentreprenørenes Forbund, og MEF-direktør Julie M. Brodtkorb mener rapporten viser at ledningseier må ta et større ansvar for egne ledninger, og vite nøyaktig hvor de befinner seg. Brodtkorb er tydelig på at MEFs entreprenører er opptatt av å ikke skade kablene når de graver. Derfor mener hun det er viktig at ledningseier og kabeleiere utsteder riktig og nøyaktig informasjon om hvor de ligger. Graveskader skyldes ofte at ledningene er dårlig merket eller at kartet de får er feil.

- Oversikt over egne ledninger er ene og alene ledningseier sitt ansvar. Det er derfor ledningseier selv som bør ta kostnadene for ved påvisning. Ikke skyve de over på entreprenøren, sier Brodtkorb til MEFs eget medlemsblad, Anleggsmaskinen. Hun mener rapporten avdekker at omfanget gjør graveskader til et betydelig samfunnsproblem.

Rapporten kommer som et ledd i sluttføringen av arbeidet med ny forskrift om hvem som skal ta regningen for informasjonen om hvor ledningene ligger.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår