Farer ved manglende risikovurdering og ROS-analyse

 
Farer ved manglende risikovurdering og ROS-analyseBildet: Stig Rath, kuldeteknisk rådgiver i Multiconsult. Foto: Ole Dyre Hesledalen
FAGARTIKKEL: Mange eiere er ikke klar over de farlige situasjonene som kan oppstå med kulde-, klima- og varmepumpeinstallasjoner, hvis sikkerheten ikke er ivaretatt på en ordentlig måte.

Av Stig Rath, kuldeteknisk rådgiver i Multiconsult

Den vanligste misforståelsen er å tro at det bare er kulde-, klima- og varmepumpeinstallasjoner med brannfarlig kuldemedium som krever ROS-analyse. Men kravet gjelder alle trykksatte kuldemedier, uansett om det er HFK, HFO, CO2, ammoniakk eller propan. En viktig grunn for at det er lovpålagt med risikovurdering og ROS-analyse (ROS = Risiko- Og Sårbarhetsanalyse), er at kulde-, klima- og varmepumpeinstallasjoner bruker trykksatte gasser som kuldemedium. Kuldemedier er definert som farlig stoff på grunn av høye trykk, men kan i tillegg ha farer som:

• Kvelning (gassene fortrenger oksygen)

• Giftighet

• Brannfarlighet

• Skadelig klima-/miljøpåvirkning

Krav om systematisk kartlegging

På tross av de strenge bestemmelsene om risikovurdering og ROS-analyse, mangler mange eiere av kulde-, klima-, og varmepumpeinstallasjoner kunnskap om uønskede hendelser og de farlige konsekvenser disse kan ha for liv, helse, miljø og materielle verdier. Ukontrollerte utslipp fra lekkasjer, feil bruk eller havari kan føre til ulykker. Naturkrefter som solinnstråling, vind og ispåfrysning, eller menneskelig påvirkning som hærverk, påkjørsel, kan forårsake utslipp av kuldemedium. Derfor er eier pålagt å foreta grundige risikovurderinger og så skriftlig dokumentere dette. ROS-analysen skal utføres før installasjonen settes i drift, og oppdateres ved endringer av eksisterende installasjon. Internkontrollforskriften stiller krav om systematisk kartlegging av farer og uønskede hendelser. Spesielt for installasjoner med eksempelvis flere kuldemediefarer, plassering i sårbare institusjoner eller ved store fyllingsmengder, bør ROS-analysen gjennomgås samtidig med verne- og miljøarbeidet ellers i virksomheten.

Hva er ROS-analyse?

En ROS-analyse skal legge til rette for trygg bruk ved å sikre at alle tiltak som er nødvendige for en sikker kulde-, klima- og varmepumpeinstallasjon gjennomføres. En ROS-analyse er en systematisk fremgangsmåte der uønskede hendelser analyseres med tanke på sannsynlighet og konsekvens. Etablerte, stedlige barrierer, som både skal hindre at hendelser oppstår eller utvikler seg videre i uheldig retning, vurderes nøye og gir sammen med erfaringer fra andre installasjoner et godt grunnlag for både å fastsette sannsynlighet og konsekvens. Den samlede risikoen beregnes og vurderes opp mot fastsatte kriterier.

Gjennom en ROS-analyse skal mulige farlige forhold avdekkes, det skal foreslås tiltak, rutiner og krav som:

• reduserer sannsynligheten for at lekkasjer oppstår

• angir hvilke sikkerhetsforanstaltninger som skal være på plass i tilfelle en lekkasje oppstår

• og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes dersom en lekkasje finner sted

ROS-analysen skal blant annet dekke scenarioer som:

• Lekkasjer

• Menneskelig feil/feil bruk

• Havari

• Ekstern brann

Forutsebare uforutsette driftsforstyrrelser 

 Siden myndighetene definerer kulde-, klima- og varmepumpeinstallasjoner som maskiner, har eier også ansvar for å risikovurdere feil bruk og driftsforstyrrelser. Verken feil bruk eller tap av kontroll bør føre til en farlig situasjon eller hendelse. 

Avhengig av fyllingsmengden og typen fare, skal ROS-analysen vise til risikoreduserende tiltak som eksempelvis gassdetektor, varsling og alarm, nød-ventilasjon, nedstengning og rømning. 

Hvem har ansvar for ROS-analyse?

 Myndighetene pålegger eier av kulde-, klima-, varmepumpeinstallasjonen å lage en ROS-analyse, før systemet settes i drift. For mindre installasjoner der installatøren kjøper et ferdig produkt, som en luft/luft varmepumpe bygget etter det som kalles «god ingeniørpraksis», og installerer det uten noen endringer eller tilpasninger, er det ikke nødvendig med en ROS-analyse utover den produsenten har foretatt.

Direkte henvisning som angår eiere av kulde-, klima- og varmepumpeinstallasjoner, står i forskrift om håndtering av farlig stoff. Her heter det i kapittel 3 om plikter i virksomhet med farlig stoff, § 14. Risiko og risikovurdering:

«Eier eller bruker av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff og virksomheter som håndterer farlig stoff skal sørge for at risikoen er redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås. Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder prosjektering, etablering, drift og avvikling.

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer med hensyn på håndtering av farlig stoff og på denne bakgrunn vurdere risiko. Vurderingen skal inkludere interne og eksterne forhold samt uønskede tilsiktede handlinger. På bakgrunn av vurderingen skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.»

Installasjonen skal være sikker

 Kulde-/klima-/varmepumpesystemer er definert som maskiner, og maskinforskriftens § 6 presiser at maskiner ikke skal tas i bruk dersom:

• de ikke oppfyller de aktuelle kravene i forskriften

• de utgjør en fare for helse og sikkerhet for personer

 Anleggseier skal ikke tillate at kulde-/klima-/varmepumpesystemer settes i drift før en ferdigkontroll er utført og godkjent. Grunnen er at myndighetene har et skarpt skille i regelverket mellom installasjon og drift. Inntil det trykkes på startknappen for aller første gang, er installatøren ansvarlig for sikkerheten. I det øyeblikket det trykkes på startknappen, uavhengig om motivet er prøvedrift eller systemet ikke er overlevert, så overføres ansvaret for sikkerheten fra installatør til eier.

Ferdigkontrollen

Kulde-/klima-/varmepumpesystemer skal ikke settes i drift før ferdigkontrollen er utført. Eksempler på kontrollelementer som bør inngå i ferdigkontroll før første gangs idriftsettelse står beskrevet i DSB veiledning til § 9 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Eksempler er:

• Foreligger det samsvarserklæring og samsvarssertifikat (CE-merke)

• Monterings-, bruks- og vedlikeholds-veiledning på norsk

• Besiktelse av trykkpåkjente deler hvor det er mulig (skader oppstått under transport og montasje)

• Kontroll av sikkerhetsutstyr

• Kontroll av øvrig armatur

• Funksjonskontroll/prøve som skal sikre at utstyr og anlegg fungerer som spesifisert, og at alle sikrings- og reguleringsanordninger fungerer etter hensikten

Typiske feil

De vanligste og farligste feilene er knyttet til nød-ventilasjon og utløpsledning fra sikkerhetsventil. Disse skal sørge for at et eventuelt utslipp av kuldemediegass, vil gå til friluft uten å sette mennesker eller bygg i fare.

Her er det et problem at myndighetene ikke er tydelige på hvem som er ansvarlig for å CE-merke hele kulde-, klima- og varmepumpe-installasjonen med sikkerhetstilbehør som nød-ventilasjon, utløpsledning fra sikkerhetsventil, gassdetektor, varslingssystem, osv. Som oftest er det bare selve kjølemaskinen eller varmepumpen som er CE-merket, garantien for at produktet er sikkert.

Så lenge dette ligger i en gråsone faller ansvaret til sist på eier, som blir avhengig av å dokumentere en grundig ROS-analyse og ferdigkontroll.

Konklusjon: Ved å utføre ROS-analyse i forprosjektfasen og ferdigkontroll før idriftsettelse, kan en være trygg på at installasjonen er sikker!

 

Denne fagartikkelen kan du lese i Byggfakta nr. 2, som snart er ute hos abonnentene. Ventilasjon og inneklima er hovedtema i VVS-delen av bladet denne gang.

VVS aktuelt er nå en integrert del av Byggfakta, i form av en egen VVS- og VA-bolk med reportasjer, intervjuer, fagartikler, bransje- og prosjektnyheter. Ikke abonnent på fagbladet Byggfakta? Kontakt oss gjerne for et uforpliktende prøveabonnement, eller tegn ditt abonnement her

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår