Ønsker forprosjekt på nytt renseanlegg

 
Ønsker forprosjekt på nytt renseanleggIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Drammen kommune inviterer til anbudskonkurranse om forprosjektering av nytt regionalt renseanlegg.

Av Bjørn Laberg

Et nytt regionalt renseanlegg for avløp skal etableres i fjell i Nordbykollen i Drammen kommune. Renseanlegget skal ta imot og rense avløp fra Drammen, Lier og deler av Asker kommune.

Denne konkurransen omfatter forprosjekt for nytt regionalt renseanlegg. Forprosjektet skal baseres på konseptvalgutredningen «Avløpsløsning for Drammensregionen» som ble behandlet i kommunestyrene i Drammen, Lier og Asker tidlig i 2023. 

Forprosjektet gjennomføres av en prosjektgruppe sammensatt av prosjektmedarbeidere fra Asker, Lier og Drammen kommune + eventuelle eksterne ressurser inntil interkommunalt selskap (IKS) for det regionale renseanlegget, er etablert. IKSet skal etableres senest ved oppstart av detaljprosjekteringen.

Forprosjektet skal omfatte:

• Nytt renseanlegg i Nordbykollen med utslippsledning til Drammensfjorden
• Nødvendig transportsystem for overføring av avløp i eksisterende avløpstunnel mellom Solumstrand og Kobbervikdalen/nytt renseanlegg
• Løsning for fordrøyning /utjevning for renseanlegget
• Inntaksarrangement for avløpsvann til nytt renseanlegg fra eksisterende og nye tilførselsledninger
• Slambehandling
• Alle nødvendige hjelpeprosesser

Litt fra konkurransegrunnlaget:

Renseanlegget skal tilfredsstille dagens rensekrav til fjerning av fosfor og organisk materiale og forventede krav til rensing av nitrogen. Renseanlegget skal også dimensjoneres slik at eventuelle skjerpede rensekrav på de parameterne som det stilles krav til i dag, kan ivaretas. Det skal også legges til rette for utvidelse for ytterligere rensetrinn, primært ved at det vurderes behov for areal ved uttak av ekstra fjellhaller. Selve renseanlegget legges i fjell, men med en evt. biogassproduksjon, administrasjonsbygg og verksted i dagen.
Forprosjektet skal utrede alternativer og konkludere med anbefalte løsninger. 

Anbefaling skal begrunnes med hensyn til:

• Teknisk løsning, i utgangspunktet kjent teknologi
• Økonomi, investeringskostnader og årlig drifts- og vedlikeholdskostnad, årskostnader
•  Klima (klimaregnskap for både investering og drift)
•  Miljø

Nytt renseanlegg dimensjoneres for:

•  hydraulisk belastning: Q maksdim = 6.900 m3/h
•  BOF5 : 16.000 kg/d, tilsvarende 266.000 pe (90% fraktil)
• Tot. N : 2.415 kg/d, tilsvarende 201.285 pe (60% fraktil)
•  Tot. P: 245 kg/d, tilsvarende 136.350 pe (60% fraktil)

Renseanlegget skal etableres med tertiærrensing (sekundærrensing og nitrogenfjerning). Anlegget skal dimensjoneres slik at eventuelle skjerpede krav for rensing av fosfor, organisk materiale og nitrogen, enkelt kan ivaretas. Det skal i forprosjektet også vurderes behovet for å tilrettelegge for en utvidelse som følge av mulige nye krav til rensing av mikroforurensing som forventes å omfatte medisinrester og mikroplast (kvartærrensing). 

Ventilasjon av fjellanlegg og øvrig bygningsmasse, inkl. inntak / utslipp og potensiale for varmegjenvinning skal vurderes. Luktfjerning for renseanlegget og tilførselsledninger inn til anlegget må vurderes særskilt på grunn av lange overføringsledninger. Andre nødvendige hjelpeprosesser (vann, trykk- og arbeidsluft, kjemikaliehåndtering og lagring, avfallsbehandling, strømforsyning) skal også beskrives og vurderes.

Tiltakshaver: Drammen kommune
Tilbudsfrist: 1. september 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår